0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Singapore
WTT Singapore Smash
Zhendong Fan
۴
۱
Long Ma
Finished
۱۵:۳۰
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۳:۲۰
Piotrowski Marcin
۳
۱
Tadeusz Piotrowski
Finished
۰۰:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۰:۵۰
Sebastian Baran
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۹:۰۰
Blazej Cioch
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۰:۳۰
Sebastian Baran
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۱۱:۳۰
Sebastian Baran
۳
۲
Pawel Grela
Finished
۱۵:۰۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۲۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۶:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Filip Mlynarski
Cancelled
۱۹:۲۰
Maciej Karmolinski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۹:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۰۰:۱۰
Sebastian Baran
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۲:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Karol Wisniewski
Cancelled
۰۴:۲۰
Jakub Werner
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Cancelled
۰۵:۲۰
Sebastian Baran
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۰۵:۳۰
Pawel Grela
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۵۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۲۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۸:۳۰
Szymon Radlo
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۰۹:۲۰
Sebastian Bak
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۹:۴۰
Kaczmarek Krzysztof
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۰:۲۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۱۰:۴۰
Kaczmarek Krzysztof
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Cancelled
۱۱:۵۰
Pawel Grela
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Strus
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۴۰
Blazej Cioch
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۰۰
Sebastian Bak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۳:۱۰
Kaczmarek Krzysztof
۳
۲
Jakub Maslowski
Finished
۱۳:۵۰
Pawel Grela
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۴:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۴:۱۰
Blazej Cioch
۰
۳
Adrian Eliasz
Cancelled
۱۴:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۵:۳۰
Piotr Strus
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۱۵:۴۰
Blazej Cioch
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۱۶:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۶:۱۰
Sebastian Bak
۱
۳
Kowol Marek
Finished
۱۶:۴۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۷:۴۰
Sebastian Bak
۰
۳
Piecowski Miroslaw
Finished
۱۸:۱۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۸:۳۰
Kaczmarek Krzysztof
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۸:۵۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Sebastian Bak
Finished
۱۹:۱۰
Sebastian Baran
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۹:۴۰
Jakub Maslowski
۱
۳
Kaczmarek Krzysztof
Finished
۱۹:۵۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Piecowski Miroslaw
Finished
۲۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۲۲:۴۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Damian Swierczek
Cancelled
۰۰:۰۰
Kowol Marek
-
-
Maciej Sinicki
Finished
۰۰:۴۰
Sebastian Baran
۱
۳
Jakub Werner
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Radlo
۲
۳
Karol Wisniewski
Cancelled
۰۲:۲۰
Jakub Werner
۳
۰
Dawid Kotwica
Cancelled
۰۲:۳۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۲۰
Sebastian Baran
۳
۰
Jakub Werner
Finished
۰۳:۳۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Pawel Grela
Finished
۰۴:۵۰
Szymon Radlo
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Dawid Kotwica
Cancelled
۰۶:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۶:۲۰
Jakub Werner
۳
۱
Michal Lysakowski
Cancelled
۰۶:۳۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۰
Sebastian Baran
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۲۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Werner
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۵۰
Sebastian Baran
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Strus
۳
۰
Kowol Marek
Finished
۱۰:۱۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۱۱:۰۰
Sebastian Bak
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۱۱:۱۰
Jakub Maslowski
۳
۱
Adrian Spychala
Cancelled
۱۱:۲۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Kowol Marek
Finished
۱۲:۱۰
Adrian Spychala
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۳۰
Sebastian Baran
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۳:۳۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Kowol Marek
Finished
۱۳:۴۰
Sebastian Bak
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۱۴:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۴:۵۰
Kowol Marek
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۵:۱۰
Kaczmarek Krzysztof
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Maslowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۶:۵۰
Sebastian Baran
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۷:۰۰
Maciej Karmolinski
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۸:۰۰
Dawid Poloszczanski
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۱۸:۴۰
Damian Swierczek
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۹:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۲۰:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Szymon Radlo
Cancelled
۲۰:۳۰
Sebastian Bak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۲۰:۴۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۲۰:۵۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Michal Minda
Finished
۲۱:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۱:۱۰
Maciej Karmolinski
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۲۱:۳۰
Sebastian Baran
۱
۳
Piecowski Miroslaw
Finished
۲۱:۴۰
Jakub Maslowski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۲۱:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۲۲:۰۰
Sebastian Bak
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۲:۱۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۲۲:۲۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۲۲:۳۰
Kaczmarek Krzysztof
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۲۲:۵۰
Maciej Karmolinski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۲۳:۰۰
Piecowski Miroslaw
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۲۳:۱۰
Jakub Maslowski
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۲۳:۲۰
Szymon Radlo
۱
۳
Michal Minda
Finished
۲۳:۳۰
Sebastian Bak
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۲۳:۴۰
Czech Republic
Pro League
Jaroslav Strnad
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۰:۳۰
Robin Pacha
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۰۰
Patrik Pycha
۰
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۰۲:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۴:۰۰
Vladislav Hampejs
۲
۳
Frantisek Just
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Mozol
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۴:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Lubas
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۰:۰۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۰۱:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۴۵
Michal Syroha
۱
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Pleskot
۲
۳
Michal Syroha
Finished
۰۶:۳۰
Petr Picek
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۸:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Martin Tacinec
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Tomasch David
Finished
۱۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۴:۰۰
Josef Grill
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Mozol
۰
۳
Stanislav Pinc
Finished
۱۶:۳۰
Michal Zahradka
۲
۳
Michal Jezek
Cancelled
۱۸:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Jiri Nesnera
Cancelled
۲۰:۳۰
Ales Rusnak
۳
۲
Jan Dzida
Finished
۲۳:۰۰
Martin Guk
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۲۳:۳۰
Josef Rossler
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Stach
۳
۲
Radomir Vidlicka
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۲
Dominik Kuzma
Finished
۰۰:۳۰
Radomir Vidlicka
۰
۳
Dalibor Kolek
Finished
۰۰:۳۰
Adolf Huttl
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۰۱:۰۰
Michal Drastich
۰
۳
Josef Rossler
Finished
۰۱:۰۰
Ales Krejci
۳
۰
Michal Drastich
Finished
۰۱:۲۶
Jiri Stach
۳
۱
Radomir Vidlicka
Cancelled
۰۱:۳۳
Miloslav Lubas
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۰۱:۳۳
Josef Rossler
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۰۲:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dalibor Kolek
Finished
۰۲:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Just
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۰۰
Vladislav Hampejs
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۳:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۳۰
Robin Pacha
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۳۰
Michal Syroha
۱
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Patrik Pycha
Cancelled
۰۵:۳۰
Jan Pleskot
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۰۶:۳۰
Robin Pacha
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۷:۰۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۷:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۷:۳۰
Jan Pleskot
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۳۰
Robin Pacha
۰
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۰۸:۰۰
Josef Pelikan
۳
۱
Tomasch David
Finished
۱۰:۳۰
Michal Vedmoch
۳
۱
Vladimir Stefanik
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Bartik
۳
۲
Michal Zobac
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Martin Tacinec
Finished
۱۱:۰۰
Martin Stefek
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Dominik Lengal
۱
۳
Jan Volhejn
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Cancelled
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۱۱:۳۰
Tomasch David
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Stefanik
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۱۱:۳۰
Jan Volhejn
۳
۰
Tomas Bartik
Finished
۱۲:۰۰
Alois Kanak
۰
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۰۰
Martin Tacinec
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Bartik
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۱۲:۳۰
Josef Pelikan
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Michal Vedmoch
۰
۳
Martin Stefek
Finished
۱۲:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Stefanik
۰
۳
Alois Kanak
Finished
۱۳:۰۰
Tomasch David
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۳:۰۰
Michal Zobac
۱
۳
Jan Volhejn
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Bartik
۳
۱
Michal Zobac
Finished
۱۳:۳۰
Martin Tacinec
۳
۱
Jaroslav Strnad
Finished
۱۳:۳۲
Jan Volhejn
۳
۰
Dominik Lengal
Cancelled
۱۴:۰۰
Martin Stefek
۲
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Miroslav Dvorak
Finished
۱۴:۳۰
Vojtech Konvicka
۳
۱
Adam Strelec
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Pinc
۲
۳
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Rygl
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۵:۰۰
Josef Koutnik
۳
۰
Petr Kmoch Snr
Finished
۱۵:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۰۰
Milan Regner
۱
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Dvorak
۲
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۵:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۵:۳۰
Adam Strelec
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۵:۳۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Josef Grill
Finished
۱۶:۰۰
Jaromir Kanok
۱
۳
Vojtech Konvicka
Finished
۱۶:۰۰
Vitezslav Sochurek
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۱۶:۰۰
Petr Kmoch Snr
۳
۲
Richard Vavricka
Finished
۱۶:۰۰
Josef Grill
۳
۰
Lukas Rygl
Finished
۱۶:۳۰
Richard Vavricka
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۶:۳۰
Vojtech Konvicka
۳
۲
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۶:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Tibor Kolenic
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Dvorak
۱
۳
Petr Kmoch Snr
Finished
۱۷:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۷:۰۰
Adam Strelec
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۷:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۷:۳۰
Richard Vavricka
۳
۰
Miroslav Dvorak
Finished
۱۷:۳۵
Josef Koutnik
۳
۱
Petr Kmoch Snr
Finished
۱۷:۴۹
Vojtech Konvicka
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۷:۵۸
Josef Grill
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۸:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Vitezslav Sochurek
Cancelled
۱۸:۰۰
Jan Kabelka
۳
۱
Vaclav Pech
Finished
۱۸:۳۰
Ondrej Homola
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Jurdin
۳
۰
Nikolas Fojtik
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۰
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۰۰
Petr Svec
۳
۲
Marek Cejka
Cancelled
۱۹:۰۰
Jiri Foltynek
۳
۰
Tomas Jurdin
Finished
۱۹:۳۰
Michal Jezek
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۱۹:۳۰
Marek Cejka
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Prosa
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۲۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۲۰:۰۰
Nikolas Fojtik
۰
۳
Ondrej Homola
Finished
۲۰:۰۰
Ondrej Homola
۳
۱
Tomas Jurdin
Finished
۲۰:۳۰
Marek Cejka
۳
۲
Vaclav Pech
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Foltynek
۳
۰
Nikolas Fojtik
Finished
۲۱:۰۰
Michal Jezek
۰
۳
Tomas Prosa
Finished
۲۱:۰۰
Michal Jezek
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Jurdin
۳
۰
Nikolas Fojtik
Finished
۲۱:۳۳
Vaclav Pech
۲
۳
Petr Svec
Finished
۲۱:۳۴
Ondrej Homola
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۲۱:۵۲
Marek Cejka
۰
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۲:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۲۲:۰۰
Pavel Kafka
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۲۲:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۲۲:۳۰
Pavel Gireth
۳
۰
Martin Guk
Finished
۲۲:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Pavel Wawrosz
Finished
۲۲:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۲۳:۰۰
Ondrej Mista
۳
۲
Radek Limbursky
Cancelled
۲۳:۰۰
Radim Pavelka
۳
۰
Vlastimil Pecka
Finished
۲۳:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Ondrej Mista
Finished
۲۳:۳۰
Pavel Wawrosz
۲
۳
Ales Rusnak
Finished
۲۳:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۲۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Evgeny Anisimov
۳
۲
Pavel Fursov
Cancelled
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Ilya Konashkov
۳
۱
Serguei Khomutov
Finished
۱۳:۰۵
Dmitry Bogatov
۳
۰
Sergey Maksakov
Cancelled
۱۴:۰۵
Rustam Bedretdinov
۰
۳
Shulkov Maxim
Finished
۱۹:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۰:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Evgeny Anisimov
Cancelled
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Ilya Novikov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Tikhnenko
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Fursov
۱
۳
Igor Mihaylov
Cancelled
۰۴:۴۵
Igor Blinov
۳
۱
Vladimir Klimentev
Finished
۰۸:۰۵
Albert Bogomolov
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۲۰
Vladimir Klimentev
۳
۲
Aleksandr Merezhko
Finished
۰۹:۰۵
Vladimir Selkin
۳
۲
Alexander Ekzhanov
Finished
۰۹:۵۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۲۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۳۵
Evgeniy Tyurin
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۱۳:۰۵
Rustam Bedretdinov
۳
۱
Shulkov Maxim
Finished
۱۶:۲۰
Eduard Golovachev
۳
۲
Artem Chernov
Finished
۱۶:۴۵
Stepan Dolbilin
۱
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۷:۱۵
Vadim Georgievich Evlampiev
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۷:۴۵
Artem Chernov
۰
۳
Mihail Andrusenko
Finished
۱۷:۴۵
Alexandr Kononenko
۰
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۸:۰۰
Aleksandr Merezhko
۱
۳
Shulkov Maxim
Finished
۱۸:۳۰
Stepan Dolbilin
۳
۲
Artem Chernov
Finished
۱۸:۴۵
Timofey Razinkov
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۲۰:۰۵
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Igor Zemit
Finished
۲۱:۵۰
Ilya Novikov
۳
۲
Ivanov Alexander
Cancelled
۰۰:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Alexey Uvarov
Cancelled
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Cancelled
۰۱:۰۰
Roman Astreev
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Mikhail Reznikov
Cancelled
۰۱:۴۵
Pavel Fursov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Cancelled
۰۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۳
۱
Mikhail Reznikov
Cancelled
۰۲:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Uvarov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Pavel Fursov
Cancelled
۰۳:۴۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivanov Alexander
Cancelled
۰۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Uvarov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۴:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Gennady Karpovkin
Cancelled
۰۷:۵۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۰۵
Alexander Ekzhanov
۳
۱
Dmitry Voronov
Finished
۰۸:۲۰
Eduard Golovachev
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۳۵
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۸:۳۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۵۰
Aleksandr Kruglov
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۰۸:۵۰
Stepan Dolbilin
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۹:۰۵
Damir Bedretdinov
۰
۳
Andrei Andreev
Finished
۰۹:۲۰
Dmitry Voronov
۰
۳
Aleksandr Kruglov
Finished
۰۹:۲۰
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۰۹:۳۵
Yaroslav Troyanov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۳۵
Andrei Andreev
۱
۳
Albert Bogomolov
Finished
۰۹:۵۰
Igor Blinov
۰
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Ekzhanov
۳
۲
Aleksandr Kruglov
Finished
۱۰:۲۰
Vladimir Klimentev
۳
۰
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۰:۳۵
Dmitry Voronov
۳
۱
Vladimir Selkin
Finished
۱۰:۵۰
Andrey Suslov
۳
۱
Plevako Ilia
Cancelled
۱۱:۵۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Evgeniy Tyurin
Finished
۱۲:۰۵
Ivan Lednev
۰
۳
Ilya Konashkov
Finished
۱۲:۰۵
Sergey Puzyrev
۳
۱
Andrey Puchinin
Finished
۱۲:۲۰
Shkurko Arte
۱
۳
Andrey Potapkov
Finished
۱۲:۲۰
Serguei Khomutov
۲
۳
Artem Denisov
Finished
۱۲:۳۵
Plevako Ilia
۱
۳
Sergey Puzyrev
Cancelled
۱۲:۵۰
Andrey Puchinin
۱
۳
Andrey Suslov
Cancelled
۱۳:۲۰
Artem Denisov
۳
۲
Ivan Lednev
Finished
۱۳:۳۵
Rasskazov Anton
۳
۱
Shkurko Arte
Finished
۱۳:۵۰
Andrey Suslov
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۱۳:۵۰
Ivan Lednev
۰
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۴:۰۵
Plevako Ilia
۱
۳
Andrey Puchinin
Cancelled
۱۴:۲۰
Ilya Konashkov
۲
۳
Artem Denisov
Finished
۱۴:۳۵
Andrey Potapkov
۱
۳
Rasskazov Anton
Finished
۱۴:۵۰
Alexandr Kononenko
۰
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۶:۰۰
Mihail Andrusenko
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۶:۰۵
Mikhail Nurmukhamedov
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۱۶:۲۰
Alexander Zhelubenkov
۱
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۶:۳۵
Aleksandr Shmelev
۳
۱
Mareychev Sergey
Finished
۱۶:۵۰
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۷:۰۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Aleksandr Shmelev
Finished
۱۷:۲۰
Shulkov Maxim
۳
۱
Alexandr Kononenko
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Pinkovsky
۲
۳
Alexander Zhelubenkov
Finished
۱۸:۱۵
Mihail Andrusenko
۳
۲
Eduard Golovachev
Finished
۱۸:۱۵
Mikhail Nurmukhamedov
۲
۳
Aleksandr Shmelev
Finished
۱۸:۲۰
Valeriy Zanev
۳
۲
Mareychev Sergey
Finished
۱۹:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۲۰:۰۰
Anton Sokolov
۰
۳
Valery Sidorin
Finished
۲۰:۰۵
Igor Zemit
۲
۳
Nikita Bespalov
Finished
۲۰:۲۰
Mikhail Brednikov
۲
۳
Kirill Puzankov
Finished
۲۰:۲۰
Yurii Merkushin
۱
۳
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۲۰:۳۵
Aleksandr Gusev
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۲۰:۴۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Igor Zemit
Cancelled
۲۰:۵۰
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۲۱:۰۵
Valery Sidorin
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۲۱:۱۵
Nikita Bespalov
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۲۱:۲۰
Afanasev Maksim Andreevich
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۲۱:۳۵
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Anton Sokolov
Cancelled
۲۱:۴۵
Denis Komarov
۱
۳
Mikhail Brednikov
Finished
۲۱:۵۰
Timofey Razinkov
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۲۲:۰۵
Anton Sokolov
۳
۲
Aleksandr Gusev
Finished
۲۲:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Nikita Bespalov
Cancelled
۲۲:۲۰
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۲۲:۳۵
Valery Sidorin
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Cancelled
۲۲:۴۵
Kirill Puzankov
۲
۳
Denis Komarov
Cancelled
۲۲:۵۰
Vladimir Slesarev
۱
۳
Nikita Bespalov
Cancelled
۲۳:۳۰
Singapore
WTT Singapore Smash Women
Sun Yingsha
۴
۱
Tianyi Qian
Finished
۱۴:۳۰
Ukraine
WIN CUP
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Lebid Dmytro
Cancelled
۰۰:۰۰
Ruslan Lazebny
۰
۳
Gennadiy Yurchenko
Cancelled
۰۰:۱۵
Roman Shtukovanyi
۳
۱
Yevhenii Faflei
Cancelled
۰۰:۳۰
Anatoly Levshin
۱
۳
Ruslan Lazebny
Cancelled
۰۰:۴۵
Dmytro Shukin
۳
۲
Lebid Dmytro
Cancelled
۰۱:۰۰
Andrey Shamray
۳
۲
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۱:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۱
Yevhenii Faflei
Cancelled
۰۱:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۱
۳
Anatoly Levshin
Cancelled
۰۱:۴۵
Dmytro Shukin
۲
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Shamray
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Shamray
۱
۳
Anatoly Levshin
Cancelled
۰۲:۴۵
Oleh Lutsyshyn
۲
۳
Artyom Tkachenko
Cancelled
۰۳:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۰
۳
Ruslan Lazebny
Cancelled
۰۳:۱۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۰
Artyom Tkachenko
Cancelled
۰۳:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Anatoly Levshin
Cancelled
۰۳:۴۵
Gennadiy Yurchenko
۳
۲
Andrey Shamray
Cancelled
۰۴:۱۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۲
Oleh Lutsyshyn
Cancelled
۰۴:۳۰
Artyom Tkachenko
۳
۱
Oleh Lutsyshyn
Cancelled
۰۶:۰۰
Artyom Tkachenko
۱
۳
Yevhenii Holoborodko
Cancelled
۰۶:۳۰
Oleh Lutsyshyn
۲
۳
Yevhenii Holoborodko
Cancelled
۰۷:۳۰
Kirill Deynega
۳
۲
Oleksandr Storozhenko
Cancelled
۱۰:۴۵
Yevhenii Faflei
۳
۱
Oleksandr Storozhenko
Cancelled
۱۱:۱۵
Kirill Deynega
۲
۳
Yevhenii Faflei
Cancelled
۱۱:۴۵
Oleksandr Storozhenko
۲
۳
Kirill Deynega
Finished
۱۲:۴۵
Oleksandr Storozhenko
۲
۳
Yevhenii Faflei
Cancelled
۱۴:۱۵
Igor Sukovaty
۱
۳
Sergey Skachenko
Cancelled
۱۴:۳۰
Yevhenii Faflei
۱
۳
Kirill Deynega
Cancelled
۱۴:۴۵
Oleksii Metla
۰
۳
Rehush Andrii
Finished
۱۵:۰۰
Igor Sukovaty
۳
۱
Rehush Andrii
Finished
۱۵:۳۰
Oleksii Metla
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۶:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Volodymyr Samoiylov
Cancelled
۱۶:۱۵
Igor Sukovaty
۳
۱
Oleksii Metla
Cancelled
۱۶:۳۰
Volodymyr Samoiylov
۲
۳
Petr Pidleteychuk
Cancelled
۱۶:۴۵
Rehush Andrii
۳
۲
Sergey Skachenko
Cancelled
۱۷:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۰
۳
Petr Pidleteychuk
Cancelled
۱۷:۱۵
Sergey Skachenko
۲
۳
Igor Sukovaty
Cancelled
۱۷:۳۰
Maksym Deynega
۱
۳
Volodymyr Samoiylov
Cancelled
۱۷:۴۵
Rehush Andrii
۳
۱
Oleksii Metla
Finished
۱۸:۰۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Maksym Deynega
Finished
۱۸:۱۵
Rehush Andrii
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۱۸:۳۰
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Volodymyr Samoiylov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Skachenko
۳
۱
Oleksii Metla
Finished
۱۹:۰۰
Volodymyr Samoiylov
۳
۱
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۹:۱۵
Oleksii Metla
۱
۳
Igor Sukovaty
Cancelled
۱۹:۳۰
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Maksym Deynega
Cancelled
۱۹:۴۵
Sergey Skachenko
۱
۳
Rehush Andrii
Finished
۲۰:۰۰
Volodymyr Samoiylov
۳
۱
Maksym Deynega
Cancelled
۲۰:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Oleksandr Ivashkin
Cancelled
۲۰:۳۰
Petr Pidleteychuk
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Cancelled
۲۰:۴۵
Serhii Chernayvskiy
۳
۰
Ruslan Lazebny
Cancelled
۲۱:۰۰
Maksym Deynega
۰
۳
Vitaliy Krokhmal
Cancelled
۲۱:۱۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Ruslan Lazebny
Cancelled
۲۱:۳۰
Maksym Deynega
۳
۲
Petr Pidleteychuk
Cancelled
۲۱:۴۵
Serhii Chernayvskiy
۳
۲
Oleksandr Ivashkin
Finished
۲۲:۰۰
Anatoly Levshin
۰
۳
Serhii Chernayvskiy
Cancelled
۲۲:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۲۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Cancelled
۲۳:۰۰
Nikolay Galynsky
۳
۲
Yuryi Shchepanskyi
Cancelled
۲۳:۱۵
Oleksandr Ivashkin
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۲۳:۳۰
Denys Scherbak
۲
۳
Artem Maksimenko
Cancelled
۲۳:۴۵
World
TT-CUP
Jez Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Stala
Cancelled
۰۰:۰۰
Lu Hsu Chang
۳
۲
Wes Wang
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Libovicky
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۰۰:۲۰
Pavel Cibik
۲
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۰:۲۵
Kos Pawel
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۰۰:۳۰
Santosh Chandrasekaran
۳
۲
Wes Wang
Finished
۰۰:۴۰
Vlastimil Kocvara
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۰۰:۵۰
Martin Boltik
۲
۳
Tomas Krejci
Cancelled
۰۰:۵۵
Pavel Vyvial
۳
۱
Vladimir Libovicky
Cancelled
۰۱:۲۰
Pavel Cibik
۲
۳
Tomas Krejci
Cancelled
۰۱:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Jez Grzegorz
Cancelled
۰۱:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۱:۴۰
Vladimir Libovicky
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۰۱:۴۹
Andrei Knazik
۳
۰
Martin Boltik
Finished
۰۱:۵۵
Kotlyarevskiy Semen
۳
۲
Bhavesh Shah
Cancelled
۰۲:۱۰
Vlastimil Kocvara
۱
۳
Pavel Vyvial
Cancelled
۰۲:۲۰
Pavel Cibik
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۲:۲۵
Bhavesh Shah
۳
۲
Tony Hu
Finished
۰۲:۴۵
Tomas Krejci
۰
۳
Andrei Knazik
Cancelled
۰۲:۵۵
Marcin Raczek
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۴:۰۰
Bartek Wisniewski
۳
۰
Marcin Raczek
Finished
۰۵:۰۰
Dariusz Scigany
۳
۲
Maciej Lamer
Finished
۰۵:۲۰
Blazej Warpas
۳
۲
Bartek Wisniewski
Finished
۰۶:۰۰
Marcin Raczek
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۷:۰۰
Bartek Wisniewski
۲
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۸:۰۰
Dariusz Scigany
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۸:۲۰
Blazej Warpas
۲
۳
Bartek Wisniewski
Cancelled
۰۹:۰۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Kedzierski Piotr
Cancelled
۱۰:۳۰
Jose Antonio Garcia Fuente
۱
۳
Pedro Chavez
Cancelled
۱۰:۴۰
David Mutl
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۰:۵۰
Pablo Heredia
۲
۳
Alberto Ibarra
Cancelled
۱۱:۱۰
Kastner Karel
۰
۳
Jan Spiegel
Finished
۱۱:۲۰
Petr Semrad
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۲۵
David Mutl
۳
۰
Jan Spiegel
Finished
۱۱:۵۰
Frantisek Korenek
۳
۱
Marat Filip
Cancelled
۱۱:۵۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۳
۰
Pablo Heredia
Finished
۱۲:۱۰
Jan Zalesky
۲
۳
Kastner Karel
Finished
۱۲:۲۰
Petr Semrad
۲
۳
Marat Filip
Finished
۱۲:۲۵
Schaniel Krzysztof
۳
۱
Roman Wiza
Cancelled
۱۲:۳۵
Salvador Aracil
۱
۳
Alberto Ibarra
Cancelled
۱۲:۴۰
David Mutl
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۱۲:۵۰
Ales Langer
۱
۳
Frantisek Korenek
Finished
۱۲:۵۵
Mista Sylwester
۳
۱
Jakub Michalski
Cancelled
۱۳:۰۵
Pablo Heredia
۲
۳
Pedro Chavez
Finished
۱۳:۱۰
Jan Spiegel
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۱۳:۲۰
Petr Semrad
۳
۲
Frantisek Korenek
Finished
۱۳:۲۵
Adam Kasperski
۳
۲
Mariusz Koczyba
Cancelled
۱۳:۳۵
Salvador Aracil
۱
۳
Pablo Heredia
Cancelled
۱۳:۴۰
Jan Spiegel
۲
۳
Kastner Karel
Cancelled
۱۳:۵۰
Marat Filip
۲
۳
Ales Langer
Cancelled
۱۳:۵۵
Schaniel Krzysztof
۱
۳
Jakub Michalski
Finished
۱۴:۰۵
Jose Antonio Garcia Fuente
۳
۱
Alberto Ibarra
Cancelled
۱۴:۱۰
Jan Zalesky
۳
۲
David Mutl
Finished
۱۴:۲۰
Marat Filip
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۵
Mariusz Koczyba
۱
۳
Roman Wiza
Cancelled
۱۴:۳۵
Robert Eder
۱
۳
Stefan Seyffarth
Cancelled
۱۴:۴۰
Lukas Pour
۳
۱
Jan Knot
Cancelled
۱۴:۵۰
Frantisek Korenek
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۴:۵۵
Krzysztof Gola
۰
۳
Karol Prokop
Finished
۱۵:۰۰
Mista Sylwester
۲
۳
Adam Kasperski
Cancelled
۱۵:۰۵
David Nosek
۰
۳
Vojtech Strouhal
Finished
۱۵:۲۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۵
Schaniel Krzysztof
۳
۱
Mariusz Koczyba
Cancelled
۱۵:۳۵
Richard Kovacs
۱
۳
Robert Eder
Cancelled
۱۵:۴۰
Lukas Pour
۰
۳
Vojtech Strouhal
Finished
۱۵:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Filip Kopecky
Finished
۱۵:۵۵
Denys Kovtanyuk
۲
۳
Karol Prokop
Finished
۱۶:۰۰
Adam Kasperski
۳
۲
Jakub Michalski
Finished
۱۶:۰۵
Pedro Chavez
۳
۱
Jose Antonio Garcia Fuente
Finished
۱۶:۱۰
Jan Knot
۳
۰
David Nosek
Finished
۱۶:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Filip Kopecky
Finished
۱۶:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۱
Krzysztof Gola
Finished
۱۶:۳۰
Mista Sylwester
۳
۲
Roman Wiza
Finished
۱۶:۳۵
Stefan Seyffarth
۳
۱
Richard Kovacs
Cancelled
۱۶:۴۰
Lukas Pour
۲
۳
David Nosek
Finished
۱۶:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۵۵
Schaniel Krzysztof
۳
۱
Adam Kasperski
Cancelled
۱۷:۰۵
Vojtech Strouhal
۱
۳
Jan Knot
Cancelled
۱۷:۲۰
Petr Kotrbaty
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۷:۲۵
Mista Sylwester
۳
۲
Mariusz Koczyba
Cancelled
۱۷:۳۵
Filip Kopecky
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Michalski
۲
۳
Roman Wiza
Cancelled
۱۸:۰۵
Jan Knot
۳
۲
Vojtech Strouhal
Cancelled
۱۸:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Filip Kopecky
Cancelled
۱۸:۲۵
Petr Semrad
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۱۸:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۸:۵۵
Martin Dolezal
۰
۳
Frantisek Korenek
Finished
۱۹:۲۰
Marek Kulisek
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۹:۲۵
Mariusz Koczyba
۱
۳
Jakub Michalski
Finished
۱۹:۳۵
Elvis Libene
۳
۲
Dmitri Krasnov
Finished
۱۹:۴۵
Petr Semrad
۳
۰
Frantisek Korenek
Finished
۱۹:۵۰
Martin Sulc
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۹:۵۵
Daljus Kregzde
۳
۱
Philip Kharchenko
Finished
۲۰:۱۵
Jan Hendrych
۳
۱
Martin Dolezal
Cancelled
۲۰:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۲۰:۲۵
Damian Bucko
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۲۰:۳۰
Elvis Libene
۳
۱
Philip Kharchenko
Cancelled
۲۰:۴۵
Petr Semrad
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۲۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۲۰:۵۵
Dmitri Krasnov
۳
۲
Daljus Kregzde
Finished
۲۱:۱۵
Frantisek Korenek
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۲۱:۲۰
Marek Kulisek
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۲۱:۲۵
Elvis Libene
۳
۰
Daljus Kregzde
Finished
۲۱:۴۵
Frantisek Korenek
۱
۳
Martin Dolezal
Cancelled
۲۱:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۲۱:۵۵
Michal Bracha
۳
۱
Kaczorek Marek
Finished
۲۲:۰۰
Philip Kharchenko
۰
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۲۲:۱۵
Jan Hendrych
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۲۲:۲۰
Martin Sulc
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۲۲:۲۱
Daljus Kregzde
۳
۱
Philip Kharchenko
Finished
۲۲:۴۵
Pasek Dominik
۰
۳
Robert Jamrich
Cancelled
۲۲:۵۰
Marek Kulisek
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۲۲:۵۵
Elvis Libene
۱
۳
Dmitri Krasnov
Cancelled
۲۳:۱۵
Jan Hendrych
۳
۰
Chlumsky Petr
Finished
۲۳:۲۰
Matej Beran
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۲۳:۲۵
Pasek Dominik
۰
۳
Chlumsky Petr
Finished
۲۳:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Filip Jakubsky
Finished
۲۳:۵۵
World
International Men
Shubham Balhara
۰
۳
Amir Khan
Finished
۰۸:۰۰
Anshu Anshu
۰
۳
Puneet Puneet
Cancelled
۰۸:۳۰
Manjeet Manjeet
۳
۲
Shubham Balhara
Cancelled
۰۹:۰۰
Shlok Goel
۳
۱
Amir Khan
Cancelled
۰۹:۳۰
Samarth Gupta
۲
۳
Govind Singh
Cancelled
۱۰:۰۰
Pankaj Kr. Pankaj
۳
۱
Puneet Puneet
Cancelled
۱۰:۳۰
Anshu Anshu
۳
۰
Govind Singh
Cancelled
۱۱:۰۰
Ritesh Kumar
۳
۱
Samarth Gupta
Cancelled
۱۱:۳۰
Ansh Sabharwal
۳
۰
Pankaj Kr. Pankaj
Cancelled
۱۳:۱۵
Ansh Sabharwal
۳
۱
Puneet Puneet
Finished
۱۳:۴۵
Ukraine
Ukraine Win Cup Women
Alina Cherniavska
۱
۳
Tetyana Yuhan
Cancelled
۰۸:۳۰
Tetyana Yuhan
۳
۰
Anastasia Telykh
Cancelled
۰۹:۰۰
Alina Cherniavska
۱
۳
Anastasia Telykh
Cancelled
۰۹:۳۰
Yulianna Zanik
۳
۱
Tetyana Yuhan
Finished
۱۰:۰۰
Alina Cherniavska
۲
۳
Yulianna Zanik
Cancelled
۱۰:۳۰
Anastasia Telykh
۳
۲
Tetyana Yuhan
Cancelled
۱۱:۰۰
Tetyana Yuhan
۳
۰
Alina Cherniavska
Cancelled
۱۱:۳۰
Anastasia Telykh
۳
۰
Yulianna Zanik
Cancelled
۱۲:۰۰
Tetyana Yuhan
۳
۱
Yulianna Zanik
Finished
۱۲:۳۰
Anastasia Telykh
۳
۲
Alina Cherniavska
Cancelled
۱۳:۰۰
Yulianna Zanik
۳
۰
Alina Cherniavska
Cancelled
۱۳:۳۰
Yulianna Zanik
-
-
Anastasia Telykh
Finished
۱۴:۰۰
Belarus
Liga Pro
Vladimir Siniavskii
۲
۳
Vitalii Vinnik
Finished
۰۹:۳۰
Anton Mokei
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۲:۳۰
Rondalev Aleksandr
۱
۳
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Kozich
۳
۱
Rondalev Aleksandr
Finished
۱۳:۳۰
Anton Mokei
۳
۰
Rondalev Aleksandr
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Kozich
۲
۳
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۵:۰۰
Alexey Tsykunov
۰
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۰
Dmitrii Korol
Finished
۱۷:۳۰
Alexey Tsykunov
۳
۲
Dmitrii Korol
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Chernoy
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
Kirill Metlushko
۰
۳
Sergei Sapega
Finished
۲۱:۳۰